Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Statut stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia:
Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczką Szpikową .

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową i używa skróconej nazwy Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na PBS.

 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie USTAWY z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo

o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. 2001 r., nr 79, poz. 855, ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Tarnobrzeg

 2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków . Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków

 2. Stowarzyszenie przy realizacji swoich celów dopuszcza możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją

 3. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków .

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - koła nie posiadające osobowości prawnej w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Koło obejmuje swoim zasięgiem jedno lub kilka województw. Wniosek o powołanie koła może złożyć co najmniej 3 zwyczajnych Stowarzyszenia. Powołanie i rozwiązanie koła następuje wskutek uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów osób chorych na PBS, nowotwory krwii oraz osób chorych na inne nowotwory. Celem Stowarzyszenia jest również wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych.

 2. Stowarzyszenie prowadzi zarówno działalność oświatową na temat nowotworów, profilaktyki i leczenia, jak i działalność na rzecz ochrony zdrowia

3. W zakresie swoich celów statutowych Stowarzyszenie może reprezentować interesy

zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat nowotworów krwi a w szczególności PBS.

 2. Programowanie i organizowanie szkoleń.

 3. Wspieranie osób starszych poprzez organizowanie szkoleń zapobiegających wykluczeniu społecznemu.

 4. Opracowanie i wydawanie materiałów informacyjnych, propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei.

 5. Zaznajamianie społeczeństwa przez środki masowego przekazu z problematyką chorych na nowotwory krwi a w szczególności na PBS.

 6. Włączenie się do wszystkich akcji na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz rehabilitacji chorób nowotworowych.

 7. Udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji do walki z chorobami nowotworowymi.

 8. Podejmowanie działań na rzecz zdobywania środków finansowych na realizację zadań.

 9. Prowadzenie działalności usługowej w zakresie rehabilitacji fizycznej i psychicznej, poradnictwa oraz działalności handlowej środkami służącymi do rehabilitacji medycznej oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

10. Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturowych,

rozrywkowych i sportowych.

11. Współpraca z osobami niepełnosprawnymi, seniorami oraz pacjentami

12 .Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi

działalnością Stowarzyszenia.

13. Prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 9

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej


 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


 

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych lub osoba prawna, polska lub zagraniczna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, obywatel polski lub cudzoziemiec szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.

 5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 13

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

  1. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia;

  2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia;

  3. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;

  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

  5. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;

  6. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

  2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia określonych przez Walne Zebranie Członków;

  3. aktywnego uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członek wspierający i honorowy, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają wszelkie uprawnienia przysługujące członkowi zwyczajnemu.

 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym.

 3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków określonych w art. 13 ust. 2. Statutu.

 4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłaty składek i innych opłat.

§ 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

  2. śmierci członka;

  3. utraty przez członka zwyczajnego lub honorowego pełnej zdolności do czynności prawnych bądź pozbawienia praw publicznych;

  4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

  5. skreślenia z listy członków w drodze uchwały Zarządu z powodu:

   1. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wynikających ze statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia, przez okres przekraczający 2 lata;

   2. nie przestrzegania postanowień Statutu i nie wypełniania uchwał lub innych postanowień władz Stowarzyszenia;

   3. działania na szkodę Stowarzyszenia;

 2. Osoba skreślona ma prawo wniesienia, za pośrednictwem Zarządu, odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna.

 2. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są koła.

 3. Władzami koła są:

  1. Walne Zebranie Członków Koła,

  2. Zarząd Koła,

  3. Komisja Rewizyjna Koła.

§ 17

 1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4  lata, a wybór do tych organów odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

 2. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia zostanie wybrany przez Założycieli.

 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez kolejne kadencje.

 4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy pełnym składzie.

§ 18

W przypadku ustąpienia, wykreślenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez kooptację. Kooptacja polega na tym, że pozostali członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wybierają spośród członków zwyczajnych osobę do sprawowania funkcji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na czas do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków powinien być przeprowadzony wybór nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Ilość członków organu nie pochodzących z wyboru nie może przekraczać jednej trzeciej ogólnego składu.

 


 


 

Walne Zebranie Członków

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi.

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca za rok poprzedni. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad.

 3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, a do czasu wyboru Zarządu komitet założycielski.

 4. Walne Zebranie może odbywać się drogą ON-LINE w sytuacjach różnych nieprzewidzianych zagrożeń np. pandemia , klęska żywiołowa i inne.

 5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd, a do czasu wyboru Zarządu komitet założycielski, powiadamia członków pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej, pod warunkiem nieotrzymania informacji zwrotnej o błędnym dostarczeniu powiadomienia tą drogą, w zależności od deklaracji członka w tym zakresie.

 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, z zastrzeżeniem § 39 ust. 1 i 2 Statutu. Każdy członek ma jeden głos.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. uchwalenie Statutu i jego zmian,

 2. uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia;

 3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

 4. udzielnie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

 5. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowego;

 7. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 9. podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 15 ust. 2 i 3 Statutu,

 10. podejmowanie uchwał o powoływaniu podmiotów gospodarczych.

§ 22

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

  1. z własnej inicjatywy;

  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;

  3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia;

  4. w sytuacji opisanej w § 15 ust. 2 i 3 Statutu, jeżeli do czasu zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków pozostał okres dłuższy niż 3 miesiące;

  5. w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 2. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno mieć formę pisemną i podany cel jego zwołania.

 3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 1 miesiąca, od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3), z zachowaniem co najmniej 14 dniowego terminu powiadomienia członków.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 2. Zarząd składa się od czterech do pięciu osób: Prezesa i Członków Zarządu/Wiceprezesów/

 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

 5. Wspieranie osób starszych poprzez organizowanie szkoleń zapobiegających wykluczeniu społecznemu Pracami Zarządu kieruje Prezes.

 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności każdy Członek Zarządu.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;

 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia;

 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w kraju i za granicą we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności Stowarzyszenia, zawieraniem umów, składaniem i przyjmowaniem oświadczeń woli;

 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

 5. przyjmowanie zapisów, darowizn, dotacji, subwencji;

 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

 7. uchwalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania pracowników;

 8. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia;

 9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykreślania członków;

10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

11. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, w tym ramowych regulaminów

Zarządów kół;

 1. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – kół, określanie

zasięgu ich działania oraz siedziby;

13. koordynowanie działalności jednostek terenowych – kół;

 1. zawieszanie w czynnościach zarządów kół, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia;

 2. zawieszenie uchwał zarządów kół, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz Stowarzyszenia;

 3. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia w zakresie naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Za nieprzestrzeganie przez członków Stowarzyszenia postanowień Statutu lub nie wypełnianie uchwał lub innych postanowień władz Stowarzyszenia, Zarząd może nakładać na członków następujące kary:

  1. upomnienie;

  2. wykreślenia ze Stowarzyszenia;

  3. skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.

 2. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia jej stosownej uchwały.


 


 

Komisja Rewizyjna

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

 3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

 4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może odbywać się On-Line.

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej Stowarzyszenia pod względem celowości gospodarki i rzetelności wydatków;

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;

 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

 4. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w Statucie;

 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi;

 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

 7. uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnych kół.

§ 28

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w stosunku do członków innych władz.

 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 29

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne fundusze.

§ 30

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

  1. składki członkowskie;

  2. darowizny, zapisy i spadki;

  3. dochody z własnej działalności gospodarczej oraz powołanych podmiotów gospodarczych oraz dochody z majątku Stowarzyszenia;

  4. dotacje;

  5. dochody z ofiarności publicznej;

  6. subwencje i fundusze pomocowe, w tym pochodzące z Unii Europejskiej.

 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 31

Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 32

 1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań w stosunku do członków stowarzyszenia, członków władz, pracowników ani osób pozostających z nimi w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związanymi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”).

 2. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz jego członków, członków władz, pracowników ani osób bliskich.

 3. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz jego członków, członków władz, pracowników ani osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 4. Stowarzyszenie nie może nabywać, na szczególnych zasadach, towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie władz, pracownicy ani osoby bliskie.

Rozdział VI
Koła

§ 33

 1. Najwyższą władzą koła jest Walne Zebranie Członków Koła.

 2. Walne Zebranie Członków Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. Do Walnego Zebrania Członków Koła należy:

  1. uchwalanie kierunków działalności Koła,

  2. wybór członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła,

  3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła oraz podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.

 4. W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Koła, z głosem doradczym członkowie władz Stowarzyszenia nie będący członkami Koła.

 5. O terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania Członków Koła Zarząd koła zawiadamia członków Koła co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej, pod warunkiem nieotrzymania informacji zwrotnej o błędnym dostarczeniu powiadomienia tą drogą, w zależności od deklaracji członka w tym zakresie.

 6. Walne zebranie członków Koła jest ważne bez względu na ilość członków zwyczajnych Koła biorących udział w zebraniu.

§ 34

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła:

  1. z własnej inicjatywy,

  2. na żądanie Zarządu Stowarzyszenia,

  3. na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,

  4. na pisemny wniosek co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania zwyczajnych członków Koła.

 2. Zarząd koła jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła w ciągu 1 miesiąca, od dnia otrzymania wniosku określonego w ust. 1 pkt. 2), 3) i 4) z zachowaniem co najmniej 14 dniowego terminu powiadomienia członków.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła powinno mieć formę pisemną i podany cel jego zwołania.

§ 35

 1. Zarząd koła kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

 2. Zarząd koła składa się z 3 członków.

 3. Zarząd koła wybiera ze swego grona Prezesa.

 4. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności Zarządu Koła - w skład jego wchodzą zastępcy członków wybrani na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Koła w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła. Ilość członków organu nie pochodzących z wyboru nie może przekroczyć jednej trzeciej ogólnego ich składu.

§ 36

 1. Do zakresu działania Zarządu Koła należy:

  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia oraz Walnego Zebrania Członków Koła;

  2. reprezentowanie Koła na zewnątrz;

  3. kierowanie działalnością Koła zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia;

  4. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Koła;

  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Koła.

 2. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale i zwoływane są przez prezesa Zarządu koła.

 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Koła mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu koła z głosem doradczym.

§ 37

 1. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 członków. Komisja Rewizyjna Koła wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 3. W razie zmniejszenia się w toku kadencji liczebności Komisji Rewizyjnej Koła - w skład jej wchodzą zastępcy członków komisji wybrani na Walnym Zebraniu Członków Koła w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów lub określonej przez Walne Zebranie Członków Koła. Ilość członków organu nie pochodzących z wyboru nie może przekraczać jednej trzeciej ogólnego składu.


 


 

§ 38

Do zakresu działania komisji rewizyjnej koła należy:

 1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowo- gospodarczej Koła;

 2. występowanie do Zarządu Koła z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli;

 3. występowanie na Walnym Zebraniu Członków Koła z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła;

 4. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Koła sprawozdań ze swojej działalności.


 


 

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 39

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W przypadku braku obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie zwołuje się ponownie Walne Zebranie Członków po upływie dwóch godzin od pierwszego terminu./ w sytuacji ON-Line po 15 min/. Do zmiany statutu w drugim terminie wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

 

 1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób preprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w tatucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. 2001 r., nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) .