Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

NFZ- sanatoria na NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala w Warszawie Departament Analiz, Monitorowania Jakości i Optymalizacji Świadczeń Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia Telefoniczna Informacja Pacjenta ul. Rakowiecka 26/30,

02-528 Warszawa 24 h na dobę 7 dni w tygodniu tel. 22 572 63 55 e-mail: tip@nfz.gov.pl tel. 800 190 590 Data: 09.05.2024 r. Znak sprawy: NFZ-DAMJiOS.0143.42.2024 2024.153917.BEKO

Adresat: Pan Piotr Błaszkiewicz Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową office@spbs.com.pl

Szanowny Panie, w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.04.2024 r. przekazuję wnioskowane dane.

Informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie prowadzi statystyk dotyczących zapadalności oraz chorobowości. Informacje te można szacować na podstawie danych sprawozdawanych do Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak do określenia wskaźników epidemiologicznych niezbędna jest ustalona z ekspertami metodyka szacowania tych wartości dla populacji. Z uwagi na powyższe, przekazane zostały dane o liczbie pacjentów, którym w danym roku udzielono świadczeń z rozpoznaniem przewlekłej białaczki szpikowej (C92.1 wg ICD-10). Płatnik nie dysponuje również danymi o pacjentach w remisji cytogenetycznej.

Odnosząc się do pytania o leczenie uzdrowiskowe, leczenie uzdrowiskowe jest leczeniem bodźcowym, które polega na wykorzystaniu naturalnych surowców i ich czynników fizycznych. Bodźcowy charakter oddziaływania warunków leczniczych wpływa na niektóre schorzenia w taki sposób, iż pod jego wpływem mogą lub ulegają one zaostrzeniu. Ustawodawca, w porozumieniu ze środowiskiem medycznym, określił katalog schorzeń stanowiących przeciwskazanie do tej formy leczenia [1]. Przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej stanowią stany chorobowe, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych mogłyby spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta. Do takich schorzeń zaliczane są białaczki, jako choroby nowotworowe, które przed upływem 5 lat od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii, stanowią przeciwskazanie do leczenia bodźcowego. Oceny zasadności i celowości leczenia uzdrowiskowego, jego wpływu na chorobę podstawową i jednostki chorobowe towarzyszące oraz rezultatu mogącego zostać osiągniętym przy tej formie leczenia, dokonuje lekarz specjalista balneologii i medycyny 2 fizykalnej, zatrudniony w NFZ, na podstawie całości dokumentacji medycznej, w tym dodatkowych badań i opinii, do których zebrania jest uprawniony przepisami prawa. Narodowy Fundusz Zdrowia, jako instytucja, nie ma prawa ingerowania w proces leczenia, tym samym nie może podważać autonomicznych decyzji medycznych co do akceptacji leczenia uzdrowiskowego lub jej braku (Vide: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 maja 2019 r., III SA/Kr 883/18). W przypadku pacjentów chorujących na białaczkę szpikową przewlekłą, którzy mają pełną remisję cytogenetyczną i nie podlegają czynnemu leczeniu, lekarze specjaliści balneologii lub medycyny fizykalnej zatrudnieni w oddziałach wojewódzkich NFZ, w oparciu o dokumentację medyczną i ewentualne wyniki badań dodatkowych, umożliwiają podjęcie leczenia uzdrowiskowego przez tych pacjentów chorób współistniejących, o ile w ocenie medycznej nie wpłynie ono na zniwelowanie procesu remisji choroby zasadniczej. Lekarze specjaliści w oddziałach wojewódzkich NFZ potwierdzili do leczenia uzdrowiskowego zasadność i celowość skierowań z przewlekłą białaczką szpikową w okresie remisji jako chorobą współistniejącą w: 2022 r. 5 pacjentom i w 2023 r – 8 pacjentom. Dowodzi to, że lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej w sposób zindywidualizowany, w oparciu o najwyższe standardy medyczne i z dbałością o dobro pacjenta, dokonuje oceny możliwości leczenia uzdrowiskowego, w szczególności wpływu metod leczenia uzdrowiskowego na zaostrzenie stanu chorobowego. Podstawa prawna [1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 14) Z poważaniem Filip Urbański Dyrektor departamentu Departament Analiz, Monitorowania Jakości i Optymalizacji Świadczeń /Dokument podpisany elektronicznie/ Załączniki Załącznik do pisma 2024.153917.BEKO Tabela z danymi.xlsx